Thuiszorg ADM - Verkoopvoorwaarden

1. Al onze verkopen worden afgesloten volgens de hieronder aangegeven voorwaarden, die voorrang hebben op de voorwaarden van de koper.

2. Al onze facturen zijn CONTANT betaalbaar te Gent binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij herhaaldelijk niet op tijd betalen van de facturen, kan het uitvoeren van volgende orders worden geweigerd.

3. Klachten dienen SCHRIFTELIJK en AANGETEKEND te gebeuren binnen de 3 dagen na levering van de goederen of prestaties van de diensten, wat eventuele gebreken of tekorten van deze, en binnen de 3 dagen na ontvangst van de factuur , wat de inhoud van deze betreft.

4. Boven de conventionele intresten van 15 % welke ambtshalve verschuldigd zijn in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal enkel het feit dat de firma A.D.M. - Care Systems BVBA of haar raadsman verplicht zijn de schuldenaar in gebreke te stellen , van rechtswege een verhoging van 15 % op het nog eisbare bedrag, met een minimum van 50 €, teweegbrengen.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte producten totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten.

6. Bij eventuele geschillen, zowel in kortgeding als te gronde , zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

7. Al onze vermelde prijzen zijn informatief en zijn zonder voorafgaandelijke verwittiging, steeds voor wijziging vatbaar.

8. Al onze vermelde prijzen zijn BTW inbegrepen. Verzendingskosten NIET inbegrepen ( zie pt. 11)

9. Bestellingen geplaatst voor 11.00 kunnen in principe de volgende werkdag (ma-vrij) geleverd worden. Goederen worden verstuurd op risico van de koper.

10. Behoudens voor steriel materiaal, heeft de koper het recht af te zien van zijn aankoop binnen een termijn van 8 kalenderdagen. In voorkomend geval dient de koper ADM-CS  hieraan in kennis te stellen en de goederen in originele en onbeschadigde verpakking aan ons terug te sturen en dit volledig op zijn kosten.

11. De portkosten zijn afhankelijk van volgende voorwaarden:.

            - Voor België: Gratis verzending vanaf 125 € excl. BTW

            - Bestellingen voor België tot  125 € excl. BTW en voor andere landen: prijs te bepalen volgens gewicht. ( voorwaarden BPost )

12. Orders onder de € 25 excl BTW worden niet uitgevoerd.

13. De klant is verantwoordelijk voor het juist ingeven van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een bestelling (facturatieadres, leveringsadres,...).

14. De webshop is in principe voor iedereen toegankelijk. Aankoop van Steriel materiaal is enkel bedoeld voor professionelen in de medische sector en/of vergunning houders. (KB 18/03/1999 art. 10 bis en MB van 18/05/2001

15. De bestelling kan ten alle tijden geweigerd worden.

16. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.euopra.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.